Skip to content

Podmienky používania

1. Preambula

1.1 Vitajte na digitálnom centre spoločnosti Immediate Connect (ďalej len „webová stránka“). V prípade otázok alebo ďalších informácií nás môžete kontaktovať na adrese support@immediateconnect.net.

1.2 Naša webová stránka poskytuje podrobné informácie o obchodných platformách tretích strán („platformy tretích strán“) a pridružených službách (ďalej len „služby“).

1.3 Zmluva s používateľom (ďalej len „Zmluva“) objasňuje pravidlá, ktorými sa riadi vaše (ďalej len „vy“, „vaše“ alebo „používateľ“) používanie našej webovej lokality a služieb. Uistite sa, že ste týmto pravidlám dôkladne porozumeli. Používaním našej webovej lokality a služieb potvrdzujete svoj súhlas s touto zmluvou. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto pravidiel, láskavo sa zdržte používania našej webovej lokality a služieb.

1.4 Naše zásady ochrany osobných údajov sú dôležitou súčasťou tejto zmluvy. Prijatím tejto zmluvy zároveň súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

2. Kritériá používateľa

2.1 Prístup k webovej lokalite a službám máte, ak:

2.1.1 majú minimálne 18 rokov;

2.1.2 mať potrebné práva, oprávnenie a spôsobilosť na uzavretie tejto zmluvy a dodržiavanie jej podmienok;

2.1.3 Nemáte právne zakázané používať našu webovú lokalitu a služby podľa miestnych zákonov.

3. Obmedzenia prístupu

3.1 Môžeme obmedziť prístup k našej webovej lokalite a službám v určitých regiónoch alebo pre konkrétnych používateľov na právne účely, účely regulácie alebo riadenia rizík.

3.2 Používatelia z konkrétnych krajín môžu musieť splniť ďalšie požiadavky alebo podmienky. Ak na našu webovú lokalitu pristupujete z niektorého z obmedzených území, webová lokalita a služby môžu byť nedostupné alebo zablokované.

4. Zakázané činnosti

4.1 Počas používania našej webovej stránky a služieb by ste sa nemali zúčastňovať na činnostiach, ktoré:

4.1.1 Porušovať akékoľvek práva, vrátane práv duševného vlastníctva, práv na súkromie alebo iných vlastníckych práv;

4.1.2 obsahovať škodlivý, urážlivý, hanlivý, predpojatý alebo nevhodný obsah;

4.1.3 Využívať vírusy alebo iný škodlivý softvér;

4.1.4 Porušovať akékoľvek zákony;

  • brániť ostatným Používateľom v používaní Webovej lokality alebo Služieb.

5. Vlastnícke práva

5.1 Všetok obsah dostupný na našej webovej lokalite, okrem iného text, grafika, logá a softvér, je naším vlastníctvom alebo vlastníctvom našich poskytovateľov licencií a je chránený zákonmi o duševnom vlastníctve.

5.2 Používanie našej webovej lokality a služieb vás neoprávňuje na žiadne z našich práv duševného vlastníctva alebo práv tretích strán.

6. Obmedzenie zodpovednosti

6.1 Webová lokalita a služby sa poskytujú v stave, v akom sú, a tak, ako sú k dispozícii. Nezaručujeme presnosť, spoľahlivosť, vhodnosť ani dostupnosť webovej lokality, služieb alebo súvisiacej grafiky obsiahnutej na webovej lokalite.

6.2 Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, okrem iného vrátane nepriamej alebo následnej straty alebo škody, ktorá vznikla v dôsledku používania našej webovej lokality alebo služieb alebo v súvislosti s nimi.

7. Externé služby alebo obsah

7.1 Naše služby môžu obsahovať obsah alebo služby poskytované tretími stranami. Takýto obsah alebo služby nekontrolujeme, neschvaľujeme ani za ne nepreberáme zodpovednosť.

8. Odkazy na iné platformy

8.1 Naša webová stránka môže obsahovať odkazy vedúce na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy sú uvedené pre vaše pohodlie. Nemáme kontrolu nad obsahom ani zdrojmi týchto stránok a nie sme za ne zodpovední.

9. Úpravy tejto dohody

9.1 Vyhradzujeme si právo upraviť túto zmluvu podľa potreby. O všetkých zmenách vás budeme informovať zverejnením novej zmluvy na tejto stránke.

9.2 Odporúčame vám, aby ste si túto zmluvu z času na čas prečítali a boli informovaní o všetkých zmenách. Úpravy tejto zmluvy sú účinné po ich zverejnení na tejto stránke.

10. Doložka o ukončení zmluvy

10.1 Vyhradzujeme si právo okamžite ukončiť alebo pozastaviť váš prístup k našej webovej lokalite a službám bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, a to z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale bez obmedzenia, ak porušíte túto zmluvu.

11. Rozhodné právo a súdna právomoc

11.1 Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi jurisdikcie, v ktorej je naša spoločnosť registrovaná, bez toho, aby sa zohľadňovali akékoľvek kolízne normy.

11.2 Súhlasíte s výlučnou jurisdikciou súdov v pôsobnosti našej spoločnosti na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, webovou stránkou alebo službami.

12. Kontaktné informácie

12.1 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto zmluvy nás kontaktujte na adrese support@immediateconnect.net.

Pozdvihnite svoje obchodovanie na novú úroveň

Vydajte sa na revolučnú cestu obchodovania s aktívami s Immediate Connect - výnimočnou kombináciou umelej inteligencie a veľkých dát, ktorá odomyká bezkonkurenčné obchodné možnosti. Umožnite si dobyť trhy s pozoruhodnou presnosťou a jemnosťou. Zažite budúcnosť obchodovania už dnes.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X