Skip to content

Zásady ochrany osobných údajov

V spoločnosti Immediate Connect kladieme maximálny dôraz na zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov a dodržiavanie vašich práv na ochranu osobných údajov.

Naše zásady ochrany osobných údajov slúžia ako príručka, ktorá popisuje naše postupy pri spracovaní, zhromažďovaní, uchovávaní a používaní údajov, ktoré ste poskytli v súvislosti s našou webovou stránkou immediateconnect.net (ďalej len „webová stránka“).

Sľubujeme vám tieto záväzky:

Jasné informácie o správe vašich osobných údajov:

Veríme, že vám poskytneme komplexné informácie, aby ste sa mohli kvalifikovane rozhodovať o spracovaní vašich osobných údajov. Snažíme sa poskytovať potrebné informácie o správe vašich údajov rýchlo a vhodným spôsobom.

Okrem toho, ak zistíme, že je potrebné poskytnúť vám konkrétne informácie, ubezpečujeme vás, že vám ich poskytneme v najvhodnejšom čase a na najvhodnejšom mieste.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo vysvetlení nás môžete kontaktovať na adrese support@immediateconnect.net.

Spracovanie vašich osobných údajov, ako je podrobne uvedené v týchto zásadách:

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na rôzne účely, okrem iného na uľahčenie používania našej webovej lokality, zlepšenie používateľského zážitku, zlepšenie našich služieb (vrátane webovej lokality), ochranu našich práv a záujmov, vykonávanie administratívnych a obchodných činností na podporu poskytovania služieb používateľom, dodržiavanie právnych a/alebo regulačných požiadaviek a pochopenie vašich špecifických preferencií a potrieb.

Záväzok dodržiavať vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

Snažíme sa zabezpečiť, aby ste ako dotknutá osoba mohli uplatňovať svoje práva. Môžete nás kontaktovať, kedykoľvek si želáte skontrolovať svoje osobné údaje, požiadať o ich zmenu, vymazanie, obmedzenie ich používania na určité alebo všetky účely alebo ich prenos na vás alebo tretiu stranu. Sľubujeme, že budeme konať v súlade so zákonom.

Zabezpečenie vašich osobných údajov:

Hoci absolútnu ochranu vašich osobných údajov nemožno zaručiť, ubezpečujeme vás, že na ich zabezpečenie používame širokú škálu stratégií a bezpečnostných opatrení.

Naše komplexné zásady ochrany osobných údajov

 1. Rozsah pôsobnosti politiky:

V týchto zásadách sú okrem iného uvedené typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme o jednotlivcoch, ako ich zhromažďujeme, používame, zdieľame, chránime a spracúvame.

V týchto zásadách sa pod pojmom „osobné údaje“ rozumejú všetky informácie spojené s identifikovateľnou osobou. Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo spolu s inými informáciami, ktoré máme k dispozícii alebo ktoré sú nám prístupné.

Pojem „spracovanie“ v týchto zásadách znamená akúkoľvek operáciu s osobnými údajmi, ktorá zahŕňa ich zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, používanie, zverejňovanie, kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo zničenie.

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov. Od osôb mladších ako tento vek vedome nezhromažďujeme informácie ani im neposkytujeme prístup k našim službám. Ak zistíme, že údaje o dieťati boli zhromaždené, okamžite prijmeme opatrenia na ich odstránenie.

 1. Kedy zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme, keď komunikujete s našimi službami, používate naše kanály služieb, prezeráte si našu webovú lokalitu a/alebo nás kontaktujete. Niekedy nám tieto údaje poskytnete dobrovoľne a inokedy ich získame analýzou vašich interakcií s našimi službami a kanálmi služieb.

 1. Dobrovoľné zdieľanie osobných údajov a jeho dôsledky

Hoci nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje, ich neposkytnutie môže obmedziť našu schopnosť poskytovať naše služby, brániť vám v používaní webovej lokality alebo narušiť funkčnosť našich služieb a webovej lokality.

 1. Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme?

Počas vašich návštev našej webovej lokality zhromažďujeme osobné údaje vrátane záznamu online aktivít, údajov o prevádzke (vrátane IP adresy, času a dátumu prístupu, navštívených stránok, použitého jazyka, hlásení o zlyhaní softvéru a typu prehliadača) a informácií o zariadení. Niektoré z týchto informácií vás nemusia osobne identifikovať, a preto sa nepovažujú za osobné údaje.

Zhromažďujeme aj všetky osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď nás kontaktujete.

Nakoniec zhromažďujeme osobné údaje, ktoré výslovne poskytnete na odoslanie tretím stranám, napríklad vaše meno a e-mailovú adresu.

 1. Odôvodnenie a právny základ spracovania osobných údajov

Spoločnosť Immediate Connect používa vaše osobné údaje na určité vymedzené účely, pričom prísne dodržiava príslušné právne základy.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak existuje legitímny právny základ. Právne dôvody, na základe ktorých môžeme spracúvať vaše osobné údaje, zahŕňajú:

– Výslovne ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov. Platí to vtedy, keď nám prostredníctvom webovej lokality vedome poskytnete svoje údaje, ktoré chceme zdieľať s tretími stranami. – Nevyhnutnosť spracovania je v súlade s oprávnenými záujmami spoločnosti Immediate Connect alebo tretej strany. To môže zahŕňať napríklad zlepšenie našich služieb alebo riešenie či obhajobu právnych nárokov. – Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej požiadavky, ktorej spoločnosť Immediate Connect podlieha.

Kedykoľvek nás môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu support@immediateconnect.net a získať informácie o našom procese preskúmania. To vám umožní lepšie pochopiť, či vaše osobné údaje spracúvame na základe nevyhnutnosti oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť Immediate Connect alebo tretia strana.

Tu je rozpis účelov, na ktoré môžeme spracúvať vaše osobné údaje, a právnych základov takéhoto spracúvania:

| # | Účel | Právny základ |

| 1 | Zdieľanie vašich údajov s tretími stranami na základe vašej žiadosti | Váš výslovný súhlas |

| 2 | Na riešenie vašich otázok, žiadostí a/alebo sťažností | Oprávnené záujmy spoločnosti Immediate Connect alebo tretej strany |

| 3 | Na splnenie akýchkoľvek zákonných povinností alebo súdnych či správnych príkazov | Právna povinnosť |

| 4 | Zlepšenie našich služieb | Oprávnené záujmy spoločnosti Immediate Connect alebo tretej strany |

| 5 | Predchádzanie podvodom, zneužívaniu našich služieb | Oprávnené záujmy spoločnosti Immediate Connect alebo tretej strany |

| 6 | Vykonávanie a udržiavanie rôznych podporných činností pre naše služby | Oprávnené záujmy sledované spoločnosťou Immediate Connect alebo treťou stranou |

| 7 | Vykonávanie analýzy vrátane štatistickej analýzy | Oprávnené záujmy spoločnosti Immediate Connect alebo tretej strany |

| 8 | Ochrana našich záujmov, práv a majetku a záujmov tretích strán | Oprávnené záujmy spoločnosti Immediate Connect alebo tretej strany |

 1. Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Spoločnosť Immediate Connect môže poskytnúť vaše osobné údaje poskytovateľom služieb tretích strán, ako sú poskytovatelia úložísk a hostingu, analytici informácií o IP adresách a poskytovatelia výskumných, analytických, technických a diagnostických služieb.

Okrem toho môžeme na vašu žiadosť zdieľať určité osobné údaje s platformami na obchodovanie s bitcoinmi tretích strán. V týchto prípadoch sa vaše údaje spravujú v súlade s ich príslušnými zásadami ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Immediate Connect môže tiež distribuovať vaše osobné údaje medzi svoje pridružené subjekty a obchodných partnerov, ktorí umožňujú spoločnosti Immediate Connect zlepšovať a zdokonaľovať služby a produkty ponúkané používateľom.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť štátnym orgánom, miestnym úradom a regulačným subjektom, ako aj na ochranu našich záujmov a záujmov, práv a majetku tretích strán vrátane iniciovania, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov.

Okrem toho môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté potenciálnym kupujúcim, investorom alebo veriteľom spoločnosti Immediate Connect a/alebo ktorejkoľvek spoločnosti v rámci jej skupiny alebo počas akejkoľvek podobnej transakcie (vrátane predaja majetku spoločnosti) a/alebo v súvislosti s akýmkoľvek zlúčením, reorganizáciou, konsolidáciou alebo konkurzom spoločnosti Immediate Connect alebo ktorejkoľvek spoločnosti v rámci jej skupiny.

 1. Používanie súborov cookie a služieb tretích strán

Naša stránka môže využívať služby tretích strán vrátane analytických spoločností alebo poskytovateľov reklamy. Takéto subjekty môžu tiež používať súbory cookie alebo podobné technológie podľa svojich vlastných zásad.

Súbory cookie, malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve našej webovej lokality, sú základnými nástrojmi na získavanie informácií o vás a vašom správaní. Tieto poznatky nám pomáhajú zlepšovať vaše používateľské skúsenosti, zapamätať si vaše preferencie, prispôsobovať naše ponuky a vytvárať dôležité štatistiky.

Existujú dva základné typy súborov cookie: súbory cookie relácie, ktoré sú dočasné a existujú len dovtedy, kým nezatvoríte webový prehliadač, a trvalé súbory cookie, ktoré zostávajú vo vašom zariadení aj po skončení relácie prehliadania a umožňujú našej webovej lokalite rozpoznať vás, keď sa vrátite.

Tu sú uvedené typy súborov cookie, ktoré používame:

| Typ súboru cookie | Účel |

| – | – |

| Nevyhnutné cookies | Základné pre navigáciu a poskytovanie požadovaných funkcií |

| Funkcionalita Cookies | Zapamätanie si vás pri návrate a vyvolanie vašich výberov |

| Výkonnostné súbory cookie | Súhrnné štatistiky a optimalizácia výkonu |

Upozorňujeme, že nastavenia vášho prehliadača možno upraviť tak, aby čiastočne alebo úplne blokoval alebo odstraňoval súbory cookie. Takéto akcie však môžu zmeniť funkcie webovej stránky.

Oznámenie o sledovaní online: V súčasnosti naša služba nereaguje na signály Do-Not-Track.

 1. Ukladanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame počas obdobia potrebného na dosiahnutie účelov spracovania uvedených v týchto zásadách alebo dlhšie, ak to vyžadujú platné zákony, predpisy alebo zásady.

Pravidelne posudzujeme osobné údaje v našej starostlivosti, aby sme zistili, či je možné ich vymazať, a zabezpečili, aby sme ich neuchovávali dlhšie, ako je požadované.

 1. Prenos osobných údajov do iných krajín alebo medzinárodných organizácií

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť do krajiny mimo vášho bydliska alebo do medzinárodných organizácií. V takýchto prípadoch zabezpečíme primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov a dodržiavanie vašich práv a právnych prostriedkov nápravy.

V prípade obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) poskytujú záruky a ochranu tieto podmienky:

– Tretia krajina alebo medzinárodná organizácia získala súhlas Komisie EÚ na zabezpečenie dostatočnej ochrany prenášaných osobných údajov. – Prevod sa uskutočňuje na základe právne vymáhateľného nástroja medzi orgánmi verejnej moci alebo subjektmi. – Prenos sa uskutočňuje v súlade so štandardnými doložkami o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia EÚ.

Ak sa chcete dozvedieť viac o bezpečnostných opatreniach, ktoré používame pri prenose údajov, kontaktujte nás na adrese: support@immediateconnect.net.

 1. Ochrana osobných údajov

Uplatňujeme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti osobných údajov vzhľadom na riziká spojené so spracovaním.

Upozorňujeme, že na základe určitých právnych alebo iných požiadaviek, ktoré nemôžeme ovplyvniť, môžeme byť nútení poskytnúť osobné údaje tretím stranám, napríklad orgánom verejnej moci. Za takýchto okolností máme obmedzenú kontrolu nad ochranou vašich osobných údajov, ktorú tieto subjekty poskytujú.

Vzhľadom na povahu prenosu údajov online nie je možné zaručiť úplnú bezpečnosť. Nemôžeme teda zaručiť absolútnu ochranu osobných údajov, ktoré nám boli odoslané prostredníctvom internetu.

 1. Odkazy na externé webové stránky

Naše webové sídlo môže obsahovať odkazy na externé webové stránky alebo aplikácie. Tieto stránky alebo aplikácie ani ich postupy zhromažďovania údajov nekontrolujeme. Nie sme zodpovední za postupy alebo zásady týchto webových stránok tretích strán vrátane ich zásad ochrany súkromia a údajov. Naše zásady sa nevzťahujú na činnosti vykonávané na týchto externých platformách.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pred ich používaním a zverejnením vašich osobných údajov prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto webových lokalít alebo aplikácií tretích strán.

 1. Zmeny a doplnenia politiky

Podmienky týchto zásad môžeme pravidelne revidovať. O týchto aktualizáciách budeme informovať uverejnením revidovaných zásad na našej webovej lokalite. V prípade významných zmien vás budeme proaktívne informovať prostredníctvom vhodných komunikačných metód a zverejnením oznámenia na našej webovej lokalite. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení aktualizovaných zásad na našej webovej lokalite.

 1. Vaše práva týkajúce sa ochrany údajov

Vo všeobecnosti máte právo zistiť, či o vás zhromažďujeme osobné údaje, skontrolovať tieto údaje, v prípade potreby požiadať o ich opravu a vymazať osobné údaje, ktoré už nepotrebujeme. Máte tiež právo obmedziť svoj súhlas na určité činnosti spracovania údajov.

V prípade obyvateľov EHP si všimnite nasledovné:

Nižšie uvedené práva týkajúce sa vašich osobných údajov môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese: support@immediateconnect.net.

Prístupové právo

Môžete požiadať o potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak áno, môžete získať prístup k údajom a doplňujúce informácie vrátane účelov spracovania, kategórií údajov, príjemcov a doby uchovávania údajov. Ak sa údaje nezhromažďujú priamo od vás, môžete sa informovať o ich pôvode a o tom, či sa používajú pri profilovaní. Ak sa údaje prenášajú mimo EHP, môžete sa informovať o bezpečnostných opatreniach.

Môžeme poskytnúť kópiu spracovávaných údajov, pričom ďalšie kópie môžu byť spoplatnené. Ak požiadate o elektronickú formu, údaje poskytneme v bežne používanom elektronickom formáte, pokiaľ nie je požadované inak.

Právo na nápravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné, môžete požiadať o ich opravu. Na základe účelu spracovania môžete požiadať aj o doplnenie neúplných údajov o vás.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Toto právo sa však neuplatňuje, ak je spracovanie nevyhnutné na plnenie právnych povinností alebo obhajobu právnych nárokov.

Obmedzenie spracovania

Právo Za určitých podmienok môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Svoje osobné údaje si môžete vyžiadať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a za určitých podmienok máte právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

Právo na námietku

Môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana. Môžete tiež namietať proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo na sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu EÚ v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Vaše práva môžu byť obmedzené v súlade s právom EÚ alebo členského štátu.

Na vaše žiadosti budeme reagovať bez zbytočného odkladu a do jedného mesiaca od ich prijatia. Ak je to potrebné vzhľadom na zložitosť alebo množstvo žiadostí, toto obdobie sa môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Ak dôjde k oneskoreniu, budeme vás informovať do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti a uvedieme dôvody.

Vaše žiadosti budú spracované bezplatne, pokiaľ nebudú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, v takom prípade si vyhradzujeme právo účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Na overenie totožnosti môžeme požiadať o dodatočné informácie, ak máme odôvodnené pochybnosti o totožnosti osoby, ktorá podáva žiadosť.

Pozdvihnite svoje obchodovanie na novú úroveň

Vydajte sa na revolučnú cestu obchodovania s aktívami s Immediate Connect - výnimočnou kombináciou umelej inteligencie a veľkých dát, ktorá odomyká bezkonkurenčné obchodné možnosti. Umožnite si dobyť trhy s pozoruhodnou presnosťou a jemnosťou. Zažite budúcnosť obchodovania už dnes.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X