Skip to content

Polityka prywatności

W Immediate Connect przywiązujemy najwyższą wagę do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników i przestrzegania ich praw do prywatności.

Nasza Polityka prywatności służy jako przewodnik określający nasze procedury obsługi, gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych, które użytkownik podaje w związku z naszą witryną immediateconnect.net (zwaną dalej „Witryną”).

Podejmujemy następujące zobowiązania:

Przejrzystość w zarządzaniu danymi osobowymi użytkowników:

Wierzymy w dostarczanie użytkownikom wyczerpujących informacji umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. Naszym celem jest szybkie i odpowiednie dostarczanie niezbędnych informacji na temat zarządzania danymi.

Ponadto, jeśli uznamy potrzebę dostarczenia określonych informacji, zapewniamy, że zostaną one dostarczone w najbardziej odpowiednim czasie i miejscu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wyjaśnień prosimy o kontakt pod adresem support@immediateconnect.net.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką:

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w różnych celach, w tym między innymi w celu ułatwienia mu korzystania z naszej Witryny, poprawy komfortu użytkowania, ulepszania naszych usług (w tym Witryny), ochrony naszych praw i interesów, podejmowania działań administracyjnych i biznesowych w celu wspierania świadczenia usług użytkownikom, przestrzegania wymogów prawnych i/lub regulacyjnych oraz zrozumienia konkretnych preferencji i potrzeb użytkownika.

Zobowiązanie do przestrzegania praw użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych:

Dokładamy wszelkich starań, aby użytkownicy mogli korzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą. Użytkownik może skontaktować się z nami za każdym razem, gdy chce przejrzeć swoje dane osobowe, zażądać ich zmiany, usunięcia, ograniczenia ich wykorzystania do określonych lub wszystkich celów lub przekazania ich użytkownikowi lub stronie trzeciej. Obiecujemy działać zgodnie z prawem.

Zabezpieczanie danych osobowych:

Chociaż nie można zagwarantować całkowitej ochrony danych osobowych użytkownika, zapewniamy, że stosujemy szeroki zakres strategii i zabezpieczeń w celu ich zabezpieczenia.

Nasza kompleksowa polityka prywatności

 1. Zakres Polityki:

W niniejszych Zasadach określono między innymi rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych osób fizycznych oraz sposób ich gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania, zabezpieczania i przetwarzania.

W niniejszych zasadach „dane osobowe” odnoszą się do wszelkich informacji związanych z możliwą do zidentyfikowania osobą. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub na podstawie innych informacji będących w naszym posiadaniu lub dostępnych dla nas.

Termin „przetwarzanie” w niniejszej Polityce oznacza każdą operację wykonywaną na danych osobowych, obejmującą ich gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, zmienianie, odzyskiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Nasze usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy świadomie informacji ani nie zapewniamy dostępu do naszych usług osobom poniżej tego wieku. Jeśli odkryjemy, że dane dziecka zostały zebrane, podejmiemy kroki w celu ich natychmiastowego usunięcia.

 1. Kiedy gromadzimy dane osobowe użytkowników?

Gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z naszymi Usługami, korzysta z naszych kanałów usługowych, przegląda naszą Witrynę i/lub kontaktuje się z nami. Czasami użytkownik dobrowolnie udostępnia nam te dane, a innym razem gromadzimy je, analizując jego interakcje z naszymi Usługami i kanałami usług.

 1. Dobrowolne udostępnianie danych osobowych i jego konsekwencje

Chociaż użytkownik nie ma obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych, ich nieprzekazanie może utrudnić nam świadczenie Usług, uniemożliwić korzystanie z Witryny lub zakłócić działanie Usług i Witryny.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy na temat użytkownika?

Gromadzimy dane osobowe podczas wizyt użytkownika w naszej Witrynie, w tym dziennik aktywności online, dane o ruchu (w tym adres IP, godziny i daty dostępu, odwiedzane strony, używany język, raporty o awariach oprogramowania i typ przeglądarki) oraz informacje o urządzeniu. Niektóre z tych informacji mogą nie identyfikować użytkownika, a zatem nie stanowić danych osobowych.

Gromadzimy również wszelkie dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie nam udostępnia, kontaktując się z nami.

Wreszcie, gromadzimy dane osobowe, które użytkownik wyraźnie przekazuje stronom trzecim, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 1. Uzasadnienie i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Immediate Connect wykorzystuje Dane Osobowe Użytkownika do określonych celów, ściśle przestrzegając odpowiednich podstaw prawnych.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona podstawa prawna. Podstawy prawne, w oparciu o które możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, obejmują:

– Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik świadomie przekazuje nam swoje dane za pośrednictwem Witryny w celu udostępnienia ich stronom trzecim. – Konieczność przetwarzania jest zgodna z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Immediate Connect lub stronę trzecią. Może to obejmować na przykład ulepszanie naszych Usług lub obsługę lub obronę roszczeń prawnych. – Przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, którym podlega Immediate Connect.

Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@immediateconnect.net w celu uzyskania informacji na temat naszego procesu weryfikacji. Pozwoli to użytkownikowi lepiej zrozumieć, czy przetwarzamy jego Dane Osobowe w oparciu o konieczność realizacji uzasadnionych interesów Immediate Connect lub strony trzeciej.

Poniżej znajduje się zestawienie celów, dla których możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika oraz podstawy prawne takiego przetwarzania:

| # | Cel | | Podstawa prawna |

| 1 | Udostępnianie Twoich danych osobom trzecim na Twoje żądanie | Twoja wyraźna zgoda |

2 | Odpowiadanie na zapytania, prośby i/lub skargi | Uzasadnione interesy realizowane przez Immediate Connect lub stronę trzecią | Uzasadnione interesy realizowane przez Immediate Connect lub stronę trzecią | Uzasadnione interesy realizowane przez Immediate Connect.

| 3 | Przestrzeganie wszelkich zobowiązań prawnych lub nakazów sądowych lub administracyjnych | Zobowiązanie prawne |

| 4 | Ulepszanie naszych Usług | Uzasadnione interesy Immediate Connect lub osoby trzeciej | Uzasadnione interesy Immediate Connect lub osoby trzeciej.

| 5 | Zapobieganie oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu z naszych Usług | Uzasadnione interesy realizowane przez Immediate Connect lub osobę trzecią.

| 6 | Prowadzenie i utrzymywanie różnych działań wspierających nasze Usługi | Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Immediate Connect lub osobę trzecią.

| 7 | Przeprowadzanie analiz, w tym analiz statystycznych | Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Immediate Connect lub stronę trzecią |

| 8 | Ochrona interesów, praw i aktywów naszych i osób trzecich | Uzasadnione interesy realizowane przez Immediate Connect lub osobę trzecią | Uzasadnione interesy realizowane przez Immediate Connect lub osobę trzecią.

 1. Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Immediate Connect może ujawniać Dane Osobowe użytkownika zewnętrznym dostawcom usług, takim jak dostawcy usług przechowywania danych i hostingu, analitycy informacji o adresach IP oraz podmioty świadczące usługi badawcze, analityczne, techniczne i diagnostyczne.

Ponadto, na żądanie użytkownika, możemy udostępniać określone dane osobowe zewnętrznym platformom handlowym Bitcoin. W takich przypadkach dane użytkownika są zarządzane zgodnie z odpowiednimi politykami prywatności.

Immediate Connect może również rozpowszechniać Dane Osobowe użytkownika wśród swoich podmiotów stowarzyszonych i partnerów biznesowych, którzy umożliwiają Immediate Connect ulepszanie i udoskonalanie usług i produktów oferowanych użytkownikom.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika organom rządowym, władzom lokalnym i podmiotom regulacyjnym, a także w celu ochrony interesów, praw i aktywów naszych i osób trzecich, w tym w celu wszczęcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Ponadto, Dane Osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione potencjalnym nabywcom, inwestorom lub pożyczkodawcom Immediate Connect i/lub jakiejkolwiek spółki z grupy Immediate Connect lub podczas jakiejkolwiek podobnej transakcji (w tym sprzedaży aktywów spółki) i/lub w związku z jakąkolwiek fuzją, reorganizacją, konsolidacją lub upadłością Immediate Connect lub jakiejkolwiek spółki z grupy Immediate Connect.

 1. Korzystanie z plików cookie i usług stron trzecich

Nasza witryna może korzystać z usług stron trzecich, w tym firm analitycznych lub dostawców reklam. Takie podmioty mogą również wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie zgodnie z ich własną polityką.

Pliki cookie, małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania naszej Witryny, są niezbędnymi narzędziami do gromadzenia informacji o użytkowniku i jego zachowaniu. Te spostrzeżenia pomagają nam ulepszać doświadczenia użytkownika, zapamiętywać jego preferencje, dostosowywać nasze oferty i generować ważne statystyki.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje plików cookie: sesyjne pliki cookie, które są tymczasowe i istnieją tylko do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej, oraz trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika po zakończeniu sesji przeglądania i umożliwiają naszej Witrynie rozpoznanie użytkownika po powrocie.

Oto rodzaje plików cookie, które stosujemy:

| Typ pliku cookie | Cel |

| – | – |

| Niezbędne pliki cookie Niezbędne do nawigacji i udostępniania żądanych funkcji.

| Funkcjonalność Pliki cookie | Zapamiętaj po powrocie i przywołaj swoje wybory |

| Wydajnościowe pliki cookie | Zagregowane statystyki i optymalizacja wydajności |

Należy pamiętać, że ustawienia przeglądarki można dostosować tak, aby blokować lub usuwać pliki cookie, częściowo lub całkowicie. Takie działania mogą jednak zmienić funkcjonalność Witryny.

Powiadomienie o śledzeniu online: Obecnie nasza usługa nie odpowiada na sygnały Do-Not-Track.

 1. Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w niniejszych Zasadach lub dłużej, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub zasady.

Okresowo oceniamy dane osobowe znajdujące się pod naszą opieką, aby ustalić, czy możliwe jest ich usunięcie, zapewniając, że nie przechowujemy danych dłużej niż jest to wymagane.

 1. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do kraju znajdującego się poza miejscem zamieszkania użytkownika lub do organizacji międzynarodowych. W takich przypadkach zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych użytkownika oraz przestrzegania jego praw i środków prawnych.

W przypadku mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poniższe warunki zapewniają zabezpieczenia i ochronę:

– Kraj trzeci lub organizacja międzynarodowa otrzymały zgodę Komisji Europejskiej na zapewnienie wystarczającej ochrony przekazywanych danych osobowych. – Przeniesienie opiera się na prawnie egzekwowalnym instrumencie między organami lub podmiotami publicznymi. – Przekazywanie danych odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską.

Aby dowiedzieć się więcej o stosowanych przez nas zabezpieczeniach w zakresie przekazywania danych, prosimy o kontakt pod adresem: support@immediateconnect.net.

 1. Ochrona danych osobowych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Danych osobowych, biorąc pod uwagę ryzyko związane z ich przetwarzaniem.

Informujemy, że zgodnie z pewnymi wymogami prawnymi lub innymi wymogami pozostającymi poza naszą kontrolą, możemy być zmuszeni do udostępnienia Danych Osobowych stronom trzecim, takim jak organy publiczne. W takich okolicznościach mamy ograniczoną kontrolę nad ochroną danych osobowych użytkownika zapewnianą przez te podmioty.

Biorąc pod uwagę charakter transmisji danych online, nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa. W związku z tym nie możemy zapewnić całkowitej ochrony danych osobowych przesyłanych do nas przez Internet.

 1. Linki do zewnętrznych stron internetowych

Nasza Witryna może zawierać łącza do zewnętrznych witryn lub aplikacji. Nie kontrolujemy tych witryn lub aplikacji ani ich praktyk w zakresie gromadzenia danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki lub polityki tych witryn stron trzecich, w tym za ich politykę prywatności i ochrony danych. Nasza Polityka nie obejmuje działań podejmowanych na tych platformach zewnętrznych.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych witryn lub aplikacji stron trzecich przed skorzystaniem z nich i ujawnieniem swoich danych osobowych.

 1. Zmiany w Polityce

Możemy okresowo zmieniać warunki niniejszej Polityki. Będziemy informować o tych aktualizacjach, publikując zmienione Zasady na naszej stronie internetowej. W przypadku znaczących zmian będziemy aktywnie informować użytkowników za pośrednictwem odpowiednich metod komunikacji i publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej. Wszelkie modyfikacje wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanych Zasad w naszej Witrynie.

 1. Prawa użytkownika dotyczące ochrony danych

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik ma prawo zapytać, czy gromadzimy jego dane osobowe, przejrzeć te dane, w razie potrzeby zażądać ich poprawienia oraz zażądać usunięcia danych osobowych, których już nie potrzebujemy. Użytkownik ma również prawo do ograniczenia swojej zgody na określone działania związane z przetwarzaniem danych.

W przypadku rezydentów EOG należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Użytkownik może skorzystać z poniższych praw dotyczących jego Danych Osobowych, kontaktując się z nami pod adresem: support@immediateconnect.net.

Prawo dostępu

Użytkownik może zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe. W takim przypadku użytkownik może uzyskać dostęp do danych i otrzymać dodatkowe informacje, w tym o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach i okresach przechowywania danych. Jeśli dane nie są zbierane bezpośrednio od użytkownika, można zapytać o ich pochodzenie i czy są one wykorzystywane do profilowania. Jeśli dane są przekazywane poza EOG, można zapytać o zabezpieczenia.

Możemy dostarczyć kopię przetwarzanych danych, przy czym dodatkowe kopie mogą wiązać się z opłatą. W przypadku żądania przesłania danych drogą elektroniczną, dostarczymy je w powszechnie używanym formacie elektronicznym, o ile nie zażądano inaczej.

Prawo do sprostowania

Jeśli dane osobowe użytkownika są nieprawidłowe, użytkownik może zażądać ich sprostowania. W zależności od celów przetwarzania użytkownik może również poprosić o uzupełnienie niekompletnych danych na jego temat.

Prawo do wymazywania

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Prawo to nie ma jednak zastosowania, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Ograniczenie przetwarzania

Prawo Pod pewnymi warunkami użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik może zażądać swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, pod pewnymi warunkami.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy realizowane przez nas lub stronę trzecią. Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Prawo do skargi

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego UE w związku z przetwarzaniem Danych osobowych.

Prawa użytkownika mogą być ograniczone zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego.

Odpowiemy na wnioski bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca od ich otrzymania. Jeśli będzie to konieczne ze względu na złożoność lub liczbę wniosków, okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. W przypadku opóźnienia poinformujemy użytkownika w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, podając przyczyny.

Żądania użytkownika będą rozpatrywane bezpłatnie, chyba że są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, w którym to przypadku zastrzegamy sobie prawo do naliczenia uzasadnionej opłaty lub odmowy podjęcia działań w związku z żądaniem.

W celu weryfikacji tożsamości możemy poprosić o dodatkowe informacje, jeśli mamy uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek.

Wznieś swój handel na nowy poziom

Wyrusz w rewolucyjną podróż handlu aktywami z Immediate Connect - niezwykłym połączeniem sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych, odblokowującym niezrównane możliwości handlowe. Pozwól sobie na podbój rynków z niezwykłą precyzją i finezją. Poznaj przyszłość handlu już dziś.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X