Skip to content

Integritetspolicy

På Immediate Connect lägger vi yttersta vikt vid att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter och upprätthålla din rätt till integritet.

Vår integritetspolicy fungerar som en guide som beskriver våra förfaranden för hantering, insamling, lagring och användning av de uppgifter som du tillhandahåller i samband med vår webbplats immediateconnect.net (hädanefter kallad ”webbplatsen”).

Vi gör följande åtaganden gentemot dig:

Klarhet om hanteringen av dina personuppgifter:

Vi tror på att förse dig med omfattande information så att du kan fatta välgrundade beslut om behandlingen av dina personuppgifter. Vi är fast beslutna att tillhandahålla nödvändig information om din datahantering snabbt och på lämpligt sätt.

Om vi ser ett behov av att förse dig med viss information kan vi dessutom försäkra dig om att den kommer att levereras vid lämplig tidpunkt och på lämplig plats.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på support@immediateconnect.net.

Behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna policy:

Vi kan behandla dina personuppgifter för olika ändamål, inklusive men inte begränsat till att underlätta din användning av vår webbplats, förbättra användarupplevelsen, förbättra våra tjänster (inklusive webbplatsen), skydda våra rättigheter och intressen, genomföra administrativa och affärsmässiga aktiviteter för att stödja tjänsteleverans till användare, följa lagar och/eller myndighetskrav och förstå dina specifika preferenser och behov.

Åtagande att tillvarata dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

Vi är fast beslutna att se till att du kan utöva dina rättigheter som registrerad. Du kan kontakta oss när du vill granska dina personuppgifter, begära ändringar, radering, begränsa användningen av dem för vissa eller alla ändamål eller få dem överförda till dig eller en tredje part. Vi lovar att agera i enlighet med lagen.

Säkra dina personuppgifter:

Även om absolut skydd av dina personuppgifter inte kan garanteras, försäkrar vi dig om att vi använder ett brett spektrum av strategier och skyddsåtgärder för att skydda dem.

Vår omfattande integritetspolicy

 1. Policyns tillämpningsområde:

I denna policy beskrivs bland annat vilka typer av personuppgifter vi samlar in om individer, hur vi samlar in, använder, delar, skyddar och behandlar dem.

I denna policy avser ”Personuppgifter” all information som är kopplad till en identifierbar person. En identifierbar person är en person som kan identifieras direkt eller tillsammans med annan information i vår ägo eller som är tillgänglig för oss.

Termen ”behandling” i denna policy innebär alla åtgärder som utförs på personuppgifter, inklusive insamling, registrering, organisering, lagring, ändring, hämtning, användning, utlämnande, kombination, begränsning, radering eller förstöring.

Våra tjänster är inte avsedda för personer under 18 år. Vi samlar inte medvetet in information från eller ger tillgång till våra tjänster till någon under denna ålder. Om vi upptäcker att information om ett barn har samlats in kommer vi att vidta åtgärder för att omedelbart radera den.

 1. När samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter när du interagerar med våra tjänster, använder våra servicekanaler, surfar på vår webbplats och/eller kontaktar oss. Ibland delar du frivilligt dessa uppgifter med oss, och ibland samlar vi in dem genom att analysera dina interaktioner med våra tjänster och servicekanaler.

 1. Frivillig delning av personuppgifter och dess konsekvenser

Även om du inte är skyldig att lämna dina personuppgifter till oss kan det hindra oss från att leverera våra tjänster, hämma din användning av webbplatsen eller störa funktionaliteten hos våra tjänster och vår webbplats om du inte gör det.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in personuppgifter under dina besök på vår webbplats, inklusive onlineaktivitetslogg, trafikdata (inklusive IP-adress, åtkomsttider och datum, besökta sidor, språk som används, programvarukraschrapporter och webbläsartyp) och enhetsinformation. En del av denna information kanske inte identifierar dig personligen och utgör därför inte Personuppgifter.

Vi samlar också in alla personuppgifter som du frivilligt delar med dig av när du kontaktar oss.

Slutligen samlar vi in personuppgifter som du uttryckligen lämnar till tredje part, t.ex. ditt namn och din e-postadress.

 1. Motivering och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Immediate Connect använder dina personuppgifter för vissa definierade ändamål, i strikt överensstämmelse med respektive rättslig grund.

Vi behandlar endast dina personuppgifter om det finns en legitim rättslig grund. De rättsliga grunder på vilka vi kan behandla dina personuppgifter inkluderar:

– Du har uttryckligen samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Detta gäller när du medvetet lämnar dina uppgifter till oss via webbplatsen för att vi ska kunna dela dem med tredje part. – Nödvändigheten av behandlingen överensstämmer med de legitima intressen som Immediate Connect eller en tredje part eftersträvar. Det kan t.ex. handla om att förbättra våra tjänster eller hantera eller försvara rättsliga anspråk. – Behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt krav som Immediate Connect omfattas av.

Du kan när som helst kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till support@immediateconnect.net för att få information om vår granskningsprocess. Detta kommer att ge dig en tydligare förståelse för om vi behandlar dina personuppgifter baserat på nödvändigheten av legitima intressen som Immediate Connect eller en tredje part eftersträvar.

Här följer en sammanställning av de ändamål för vilka vi kan behandla dina personuppgifter och de rättsliga grunderna för sådan behandling:

# | Syfte | Rättslig grund |

| 1 | Att dela dina uppgifter med tredje part på din begäran | Ditt uttryckliga samtycke |

| För att hantera dina förfrågningar, begäranden och/eller klagomål Legitima intressen som Immediate Connect eller en tredje part eftersträvar

| 3 | För att uppfylla rättsliga skyldigheter eller rättsliga eller administrativa beslut | Rättslig skyldighet |

| 4 | För att förbättra våra tjänster | Legitima intressen som Immediate Connect eller en tredje part eftersträvar |

| 5 | För att förhindra bedrägeri, missbruk av våra tjänster | Legitima intressen som Immediate Connect eller en tredje part eftersträvar |

| För att utföra och upprätthålla olika stödaktiviteter för våra tjänster Berättigade intressen som Immediate Connect eller en tredje part eftersträvar

| För att utföra analyser, inklusive statistiska analyser Berättigade intressen som Immediate Connect eller en tredje part eftersträvar

| 8 | För att skydda våra och tredje parts intressen, rättigheter och tillgångar | Berättigade intressen som Immediate Connect eller en tredje part eftersträvar |

 1. Delning av personuppgifter med tredje part

Immediate Connect kan lämna ut dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer, t.ex. lagrings- och värdleverantörer, analytiker av IP-adressinformation och de som tillhandahåller forskning om användarupplevelse, analytiska, tekniska och diagnostiska tjänster.

Dessutom kan vi på din begäran dela vissa personuppgifter med tredjeparts Bitcoin-handelsplattformar. I dessa fall hanteras dina uppgifter i enlighet med deras respektive integritetspolicyer.

Immediate Connect kan också distribuera dina personuppgifter bland sina dotterbolag och affärspartners som gör det möjligt för Immediate Connect att förbättra och förbättra de tjänster och produkter som erbjuds till användarna.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till statliga organ, lokala myndigheter och tillsynsorgan, samt för att skydda våra och tredje parts intressen, rättigheter och tillgångar, inklusive initiering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Dessutom kan dina personuppgifter lämnas ut till potentiella köpare, investerare eller långivare till Immediate Connect och/eller något företag inom dess koncern, eller under någon liknande transaktion (inklusive försäljning av företagets tillgångar) och/eller i samband med någon sammanslagning, omorganisation, konsolidering eller konkurs av Immediate Connect eller något företag inom dess koncern.

 1. Användning av cookies och tjänster från tredje part

Vår webbplats kan innebära användning av tjänster från tredje part, inklusive analysföretag eller reklamleverantörer. Sådana enheter kan också använda cookies eller liknande teknik i enlighet med sina egna policyer.

Cookies, små textfiler som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats, är viktiga verktyg för att samla in insikter om dig och ditt beteende. Dessa insikter hjälper oss att förbättra din användarupplevelse, komma ihåg dina preferenser, skräddarsy våra erbjudanden och generera viktig statistik.

Det finns två huvudtyper av cookies: sessionscookies, som är tillfälliga och bara finns tills du stänger din webbläsare, och permanenta cookies, som finns kvar på din enhet efter din webbläsarsession och gör det möjligt för vår webbplats att känna igen dig när du återvänder.

Här är de typer av cookies som vi använder:

| Typ av cookie | Syfte |

| – | – |

| Strikt nödvändiga cookies Grundläggande för navigering och tillhandahållande av efterfrågade funktioner

| Funktionalitet Cookies | Kommer ihåg dig vid återkomst och återkallar dina val |

| Prestanda-cookies Aggregerad statistik och optimering av prestanda

Observera att din webbläsare kan ställas in så att cookies blockeras eller tas bort, antingen helt eller delvis. Sådana åtgärder kan dock ändra Webbplatsens funktioner.

Meddelande om spårning online: För närvarande svarar vår tjänst inte på Do-Not-Track-signaler.

 1. Lagring av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppnå de behandlingsändamål som anges i denna policy, eller längre om det krävs enligt tillämpliga lagar, förordningar eller policyer.

Vi utvärderar regelbundet de personuppgifter som finns i vårt förvar för att avgöra om radering är möjlig och säkerställer att vi inte lagrar uppgifterna längre än vad som krävs.

 1. Överföring av personuppgifter till andra länder eller internationella organisationer

Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför ditt hemland eller till internationella organisationer. I sådana fall säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats för att skydda dina personuppgifter och upprätthålla dina rättigheter och rättsmedel.

För personer bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller följande villkor för skyddsåtgärder och skydd:

– Tredjelandet eller den internationella organisationen har fått godkännande från EU-kommissionen för att tillhandahålla tillräckligt skydd för de överförda personuppgifterna. – Överföringen baseras på ett rättsligt verkställbart instrument mellan offentliga myndigheter eller organ. – Överföringen följer de standardklausuler för dataskydd som antagits av EU-kommissionen.

Om du vill veta mer om de skyddsåtgärder vi använder för dataöverföring, vänligen kontakta oss på: support@immediateconnect.net.

 1. Skydd av personuppgifter

Vi tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå för personuppgifter, med hänsyn till de risker som är förknippade med behandlingen.

Observera att vi enligt vissa rättsliga eller andra krav som ligger utanför vår kontroll kan behöva dela Personuppgifter med tredje part, t.ex. offentliga myndigheter. Under sådana omständigheter har vi begränsad kontroll över det skydd som dessa enheter ger dina personuppgifter.

Med tanke på hur data överförs online kan fullständig säkerhet inte garanteras. Vi kan därför inte garantera ett absolut skydd för personuppgifter som överförs till oss via Internet.

 1. Länkar till externa webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser eller applikationer. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser eller applikationer eller deras metoder för datainsamling. Vi ansvarar inte för praxis eller policyer på dessa tredjepartswebbplatser, inklusive deras integritets- och dataskyddspolicyer. Vår policy omfattar inte åtgärder som vidtas på dessa externa plattformar.

Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser eller applikationer från tredje part innan du använder dem och lämnar ut dina personuppgifter.

 1. Ändringar av policyn

Vi kan komma att regelbundet revidera villkoren i denna policy. Vi kommer att meddela dessa uppdateringar genom att publicera den reviderade policyn på vår webbplats. Vid betydande förändringar kommer vi att informera dig proaktivt via lämpliga kommunikationsmetoder och genom att publicera ett meddelande på vår webbplats. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter det att den uppdaterade policyn har publicerats på vår webbplats.

 1. Dina rättigheter när det gäller dataskydd

I allmänhet har du rätt att fråga om vi samlar in personuppgifter om dig, att granska dessa uppgifter, att begära korrigeringar om det behövs och att begära radering av personuppgifter som vi inte längre behöver. Du har också rätt att begränsa ditt samtycke till vissa databehandlingsaktiviteter.

För EES-invånare, notera följande:

Du kan utöva de rättigheter som beskrivs nedan avseende dina personuppgifter genom att kontakta oss på: support@immediateconnect.net.

Tillträdesrätt

Du kan begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det kan du få tillgång till uppgifterna och få ytterligare information, inklusive behandlingsändamål, datakategorier, mottagare och lagringstider. Om uppgifterna inte samlas in direkt från dig kan du fråga om varifrån de kommer och om de används för profilering. Om uppgifter överförs utanför EES kan du fråga om skyddsåtgärder.

Vi kan tillhandahålla en kopia av de uppgifter som behandlas, och ytterligare kopior kan eventuellt vara avgiftsbelagda. Om du begär uppgifterna elektroniskt kommer vi att tillhandahålla dem i ett vanligt förekommande elektroniskt format om inget annat begärs.

Rätt till rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse. Baserat på behandlingssyftena kan du också begära att ofullständiga uppgifter om dig kompletteras.

Utplåning Rätt

Du kan begära radering av dina personuppgifter under särskilda omständigheter. Denna rätt gäller dock inte när behandlingen är nödvändig för rättsliga förpliktelser eller försvar av rättsliga anspråk.

Begränsning av bearbetning

Rätt Under vissa förutsättningar kan du begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du kan begära att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig under vissa förutsättningar.

Invändning Rätt

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på berättigade intressen som vi eller en tredje part har. Du kan också invända mot behandling för direkt marknadsföring.

Rätt till återkallande

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling, utan att det påverkar lagligheten i den behandling som utfördes före återkallandet.

Klagomålsrätt

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet inom EU angående behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter kan vara begränsade enligt EU:s eller medlemsstaternas lagstiftning.

Vi kommer att besvara dina förfrågningar utan onödigt dröjsmål och inom en månad från mottagandet. Om det är nödvändigt på grund av komplexiteten eller mängden förfrågningar kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Vi informerar dig inom en månad från det att vi mottagit din förfrågan om det blir en försening och anger skälen till detta.

Dina förfrågningar kommer att behandlas kostnadsfritt om de inte är uppenbart ogrundade eller orimliga, i vilket fall vi förbehåller oss rätten att ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran.

För identitetskontroll kan vi be om ytterligare information om vi har rimliga tvivel om identiteten på den person som gör begäran.

Lyft din handel till nya höjder

Ge dig ut på en revolutionerande resa inom tillgångshandel med Immediate Connect - en extraordinär blandning av artificiell intelligens och big data som öppnar upp för oöverträffade handelsmöjligheter. Ge dig själv möjlighet att erövra marknaderna med enastående precision och finess. Upplev framtidens handel redan idag.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X